fbpx

  Πληροφορίες για το Έργο

  Το έργο μας στοχεύει στην παραγωγή μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής πλατφόρμας και στην παροχή μιας συστηματικής προσέγγισης για την κατάρτιση και την υποστήριξη των νέων για την επιτυχή λειτουργία των δικών τους αγροτικών επιχειρήσεων. Διάφορα καινοτόμα ανοικτά μαθήματα και διαδικασίες κατάρτισης θα σχεδιαστούν για την αποτελεσματική διδασκαλία της επιχειρηματικότητας, επικεντρωμένης στον τομέα της γεωργίας. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα θα αξιοποιήσει και θα χρησιμοποιήσει προηγμένες εκπαιδευτικές μεθόδους που βασίζονται στις ΤΠΕ, όπως η 3Δ εικονική πραγματικότητα. Αυτό θα συμβάλει στην καινοτόμο διδασκαλία και κατάρτιση με βάση τις ΤΠΕ καθώς και στην αξιολόγηση. Νέοι και πιο ελκυστικοί τρόποι διδασκαλίας θα προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς μέσω του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 3Δ Εικονικής Πραγματικότητας που θα αναπτυχθεί. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πιο αποτελεσματικά και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη γεωργία και την επιχειρηματικότητα, χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες ΤΠΕ (όπως εικονική πραγματικότητα), βελτιώνοντας έτσι τη συνολική ποιότητα της μάθησης.

  Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση εκπαιδευτικών διαδικασιών 3Δ Εικονικής Πραγματικότητας, μπορούν να προσφέρουν νέους πιο αποτελεσματικούς τρόπους διδασκαλίας, κατάλληλους για τον τομέα της Αγροτο-Επιχειρηματικότητας, και να βοηθήσουν τους νέους να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να εφαρμόσουν τις δικές τους ιδέες και να έχουν επιτυχημένες επιχειρήσεις στον τομέα της γεωργίας. Επιπλέον, οι νέοι που συμμετέχουν ήδη στον αγροτικό τομέα μπορούν να αποκτήσουν προηγμένη κατάρτιση με καινοτόμα μαθήματα, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, την παραγωγικότητά τους και, πάνω απ 'όλα, την ποιότητα της εργασίας τους. Ανεξάρτητα από τα χρησιμοποιούμενα τεχνολογικά μέσα, ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι να σχεδιάσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα υψηλής ποιότητας που απευθύνεται σε νέους που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν τη σταδιοδρομία στον τομέα της επιχειρηματικότητας στη γεωργία. Τελικά, στοχεύει να ενισχύσει τα προσόντα των σπουδαστών, την τεχνογνωσία και τις δεξιότητές τους, να ενισχύσει την απασχολησιμότητά τους και να τους βοηθήσει να σχεδιάσουν πρωτοβουλίες και επιχειρηματίες στον αγροτικό τομέα.

  Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει την αυτοεκπαίδευση καθώς και την τυπική μάθηση και όλο το περιεχόμενο του μαθησιακού περιβάλλοντος θα είναι διαθέσιμο ως Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ), μεταφρασμένο σε διάφορες Ευρωπαϊκές γλώσσες. Επιπλέον, η εκπαιδευτική πλατφόρμα θα επικεντρωθεί επίσης στην άτυπη, εξ αποστάσεως εκπαίδευση που βασίζεται σε ιδέες αυτοδιδασκαλίας, προκειμένου να υποστηρίξει τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες (π.χ. που ζουν σε απομονωμένες περιοχές / σε μικρά χωριά και δεν μπορούν να αποκτήσουν εκπαίδευση υψηλής ποιότητας). Το εκπαιδευτικό περιβάλλον της 3Δ εικονικής πραγματικότητας θα είναι μια πλατφόρμα μάθησης που θα είναι διαθέσιμη από οπουδήποτε και έτσι είναι κατάλληλη για ανθρώπους όπως η νεολαία σε απομονωμένες περιοχές και μικρά χωριά που δεν μπορούν να μετακινήσουν κέντρα / ιδρύματα και να αποκτήσουν υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης λόγω γεωγραφικών και οικονομικά ζητήματα.


  Project title: Enhancing Youth Entrepreneurship Skills, Careers Guidance and Competences in Agriculture Through a Game based Virtual Reality Platform
  Project code: 2018-3-HR01-KA205-060151
  This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  Titlul proiectului: Îmbunătățirea abilităților antreprenoriale pentru tineret, orientare în carieră și competențe în domeniul agriculturii prin intermediul lumilor virtuale
  Codul proiectului: 2018-3-HR01-KA205-060151
  Proiect finanțat de către Comisia Europeană. Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.
  Názov projektu: Zvyšovanie podnikateľských zručností mladých ľudí, kariérne poradenstvo a rozvoj kompetencií v poľnohospodárstve prostredníctvom virtuálnej vzdelávacej platformy a hier
  Číslo projektu: 2018-3-HR01-KA205-060151
  Projekt je riešený s podporou Európskej komisie. Podpora vytvorenia tejto publikácie zo strany Európskej komisie nepredstavuje schválenie obsahu, ktoré odráža iba názory autorov, a Národná agentúra a Komisia nemôžu byť brané na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.
  Τίτλος έργου: Ενίσχυση Δεξιοτήτων Επιχειρηματικότητας Νέων, Καθοδήγησης Σταδιοδρομίας και Ικανοτήτων στη Γεωργία μέσω Πλατφόρμας Εικονικής Πραγματικότητας Βασισμένης σε Παιχνίδι
  Κωδικός έργου: 2018-3-HR01-KA205-060151
  Το έργο αυτό εγκρίθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί θεώρηση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η εθνική υπηρεσία και επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
  Naziv projekta: Unapređenje vještina poduzetništva mladih, karijerno usmjeravanje i kompetencije u poljoprivredi kroz platformu virtualne stvarnosti na temelju igara
  Šifra projekta: 2018-3-HR01-KA205-060151
  Ovaj je projekt osnovan uz podršku Europske komisije. Podrška Europske komisije za izradu ove publikacije ne podržava sadržaj koji odražava stavove samo autora, a nacionalna agencija i povjerenstvo ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu upotrebu koja može biti u njoj sadržanim informacijama.