fbpx

  Ciele a výsledky

  Úložisko obsahu je prístupné tu.

  K pokynom sa dostanete tu.

   

  Projekt prinesie výstupy, ktoré sú úplne nové a inovatívne z hľadiska učebných metód, kurzov a prístupov odbornej prípravy mládeže v prostrediach virtuálnej reality. Všeobecne očakávanými výsledkami sú nasledujúce intelektuálne výstupy:

  • O1: Návrh učebných osnov agropodnikania, tvorba inovatívnych kurzov a tvorba otvorených vzdelávacích zdrojov;
  • O2: Herná vzdelávacia platforma 3D virtuálnej reality pre vzdelávanie v oblasti agropodnikania V prvom intelektuálnom výstupe projektu partneri navrhnú a pripravia materiál pre sériu kurzov o školení v oblasti agropodnikania.

   

   

  3D svet hostí všetok učebný materiál pripravený v IO1 v atraktívnom školiacom prostredí pre viacerých používateľov. 3D virtuálny svet navyše obsahuje pre každý kurz sériu 3D interaktívnych scenárov, ktoré budú navrhnuté a implementované ako súčasť tohto výstupu. Nakoniec prostredie ponúka funkcie školenia, ako sú auditóriá, učebne a mediálne miestnosti.

  Platforma bude k dispozícii vo všetkých jazykoch partnera a bude voľne dostupná pre mladých ľudí, ktorí ju budú navštevovať a využívať na účely samoučenia.


  Project title: Enhancing Youth Entrepreneurship Skills, Careers Guidance and Competences in Agriculture Through a Game based Virtual Reality Platform
  Project code: 2018-3-HR01-KA205-060151
  This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  Titlul proiectului: Îmbunătățirea abilităților antreprenoriale pentru tineret, orientare în carieră și competențe în domeniul agriculturii prin intermediul lumilor virtuale
  Codul proiectului: 2018-3-HR01-KA205-060151
  Proiect finanțat de către Comisia Europeană. Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.
  Názov projektu: Zvyšovanie podnikateľských zručností mladých ľudí, kariérne poradenstvo a rozvoj kompetencií v poľnohospodárstve prostredníctvom virtuálnej vzdelávacej platformy a hier
  Číslo projektu: 2018-3-HR01-KA205-060151
  Projekt je riešený s podporou Európskej komisie. Podpora vytvorenia tejto publikácie zo strany Európskej komisie nepredstavuje schválenie obsahu, ktoré odráža iba názory autorov, a Národná agentúra a Komisia nemôžu byť brané na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.
  Τίτλος έργου: Ενίσχυση Δεξιοτήτων Επιχειρηματικότητας Νέων, Καθοδήγησης Σταδιοδρομίας και Ικανοτήτων στη Γεωργία μέσω Πλατφόρμας Εικονικής Πραγματικότητας Βασισμένης σε Παιχνίδι
  Κωδικός έργου: 2018-3-HR01-KA205-060151
  Το έργο αυτό εγκρίθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί θεώρηση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η εθνική υπηρεσία και επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
  Naziv projekta: Unapređenje vještina poduzetništva mladih, karijerno usmjeravanje i kompetencije u poljoprivredi kroz platformu virtualne stvarnosti na temelju igara
  Šifra projekta: 2018-3-HR01-KA205-060151
  Ovaj je projekt osnovan uz podršku Europske komisije. Podrška Europske komisije za izradu ove publikacije ne podržava sadržaj koji odražava stavove samo autora, a nacionalna agencija i povjerenstvo ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu upotrebu koja može biti u njoj sadržanim informacijama.