fbpx

  Informácie o projekte

  Cieľom projektu je vytvoriť inovatívnu vzdelávaciu platformu a poskytnúť systematický prístup k vzdelávaniu a podpore mladých ľudí pri úspešnom zakladaní a riadení poľnohospodárskeho podniku. Bude navrhnutých niekoľko inovatívnych voľne dostupných online kurzov a metodík, ktoré umožnia efektívne vzdelávanie v oblasti poľnohospodárskeho podnikania. Vzdelávacia platforma bude využívať pokročilé vzdelávacie metódy založené na IKT, ako je 3D virtuálna realita a online hry. Prispeje to k inovatívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave založenej na IKT. Učiteľom sa ponúknu nové a atraktívnejšie metodiky výučby prostredníctvom 3D virtuálneho vzdelávacieho prostredia. Študenti budú mať možnosť učiť sa efektívnejšie a zlepšovať svoje zručnosti v poľnohospodárstve a podnikaní pomocou vyspelých technológií IKT (ako je virtuálna realita), čím sa zlepší celková kvalita vzdelávania.

  Projekt prostredníctvom inovatívneho dizajnu a pokročilých vzdelávacích postupov 3D virtuálnej reality ponúkne nové, efektívnejšie spôsoby výučby, vhodné pre oblasť agropodnikateľstva. Mladým ľuďom poskytne cenné vedomosti, ktoré im umožnia uplatniť svoje vlastné nápady v praxi a začať úspešne podnikať v poľnohospodárstve. Okrem toho mladí ľudia, ktorí už pôsobia v poľnohospodárskom sektore, môžu získať nové skúsensoti s inovatívnymi kurzami a protredníctvom nich zlepšiť svoje zručnosti, produktivitu a predovšetkým kvalitu práce. Bez ohľadu na použité technologické prostriedky je hlavným cieľom tohto projektu navrhnúť kvalitný vzdelávací kurz určený pre mladých ľudí, ktorí majú záujem budovať svoju podnikateľskú kariéru v poľnohospodárstve. V neposlednom rade sa projekt zameriava na zvýšenie kvalifikácie, odborných znalostí a zručností študentov, zvýšenie ich zamestnateľnosti a pomoc pri začiatkoch podnikania v poľnohospodárskom sektore.

  Projekt je zameraný na podporu neformálneho ako aj formálne vzdelávanie a všetok obsah výučbového prostredia je k dispozícii vo forme otvorených vzdelávacích zdrojov (OER) v rôznych európskych jazykov. Vzdelávacia platforma sa okrem toho zameria aj na neformálne vzdelávanie založené na samoštúdiu s cieľom podporovať mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami (napr. vo vzdialených vidieckych oblastiach/samotách, kde majú obmedzený prístup ku kvalitnému vzdelávaniu). 3D virtuálne vzdelávacie prostredie predstavuje vzdelávaciu platformu, ktorá bude dostupná odkiaľkoľvek, takže je vhodná pre ľudí, ako je mládež vo vzdialených vidieckych oblastiach a samotách, ktorí majú problém s dostupnosťou vzdelávacích centrier/inštitúcií.


  Project title: Enhancing Youth Entrepreneurship Skills, Careers Guidance and Competences in Agriculture Through a Game based Virtual Reality Platform
  Project code: 2018-3-HR01-KA205-060151
  This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  Titlul proiectului: Îmbunătățirea abilităților antreprenoriale pentru tineret, orientare în carieră și competențe în domeniul agriculturii prin intermediul lumilor virtuale
  Codul proiectului: 2018-3-HR01-KA205-060151
  Proiect finanțat de către Comisia Europeană. Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.
  Názov projektu: Zvyšovanie podnikateľských zručností mladých ľudí, kariérne poradenstvo a rozvoj kompetencií v poľnohospodárstve prostredníctvom virtuálnej vzdelávacej platformy a hier
  Číslo projektu: 2018-3-HR01-KA205-060151
  Projekt je riešený s podporou Európskej komisie. Podpora vytvorenia tejto publikácie zo strany Európskej komisie nepredstavuje schválenie obsahu, ktoré odráža iba názory autorov, a Národná agentúra a Komisia nemôžu byť brané na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.
  Τίτλος έργου: Ενίσχυση Δεξιοτήτων Επιχειρηματικότητας Νέων, Καθοδήγησης Σταδιοδρομίας και Ικανοτήτων στη Γεωργία μέσω Πλατφόρμας Εικονικής Πραγματικότητας Βασισμένης σε Παιχνίδι
  Κωδικός έργου: 2018-3-HR01-KA205-060151
  Το έργο αυτό εγκρίθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί θεώρηση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η εθνική υπηρεσία και επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
  Naziv projekta: Unapređenje vještina poduzetništva mladih, karijerno usmjeravanje i kompetencije u poljoprivredi kroz platformu virtualne stvarnosti na temelju igara
  Šifra projekta: 2018-3-HR01-KA205-060151
  Ovaj je projekt osnovan uz podršku Europske komisije. Podrška Europske komisije za izradu ove publikacije ne podržava sadržaj koji odražava stavove samo autora, a nacionalna agencija i povjerenstvo ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu upotrebu koja može biti u njoj sadržanim informacijama.